Най-доброто с помощта на изкуствен интелект

В маркетинговия анализ "фунията за маркетинг и продажби" е набор от стъпки, през които преминава всеки клиент, преди да направи покупка. Все повече и повече пътуването на един клиент включва разнообразен набор от допирни точки, включващи както активни, така и пасивни действия:

1. Когато всички клиенти получават едно и също маркетингово съдържание

Исторически организациите са изпращали едни и същи съобщения до всички клиенти, използвайки едни и същи медийни канали. Но в съвременния свят това може да се възприеме като СПАМ, който дразни клиентите и ги отблъсква. Диаграмата по-долу (Фигура 2) показва традиционния подход в действие – всеки клиент вижда една и съща последователност от допирни точки.

2. Когато всички клиенти в даден сегмент получават едно и също маркетингово съдържание

По-усъвършенстваните търговци са приложили сегментирането на клиентите в своята клиентска база данни. Те групират клиентите в сегменти според техните демографски данни, създавайки различни клиентски послания във всеки клиентски сегмент. След това изпращат едни и същи съобщения, използвайки един и същ шаблон, до всички клиенти във всеки сегмент. Това е значително подобрение спрямо предишния подход, но не всеки клиент в даден сегмент е еднакъв. Клиентските сегменти обикновено се групират по демографски признак, а не според предпочитанията за съдържание на клиентите.

3. Когато всеки клиент получава персонализирано маркетингово съдържание

С помощта на AI можете да задавате критерии за всеки клиент и да генерирате различно съдържание и послание в зависимост от предпочитанията на всеки. Това е един от най-съвременните и добри подходи в маркетинг стратегиите на компаниите.

It’s not by any means exhaustive, but a good, light read prep before a meeting with an AI director or vendor – or a quick revisit before a job interview!

Aron Larsson

– CEO, MLS Ltd